เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ยินดีต้อนรับ ทม.ใหม่บางบัวทอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
สภาพทั่วไป
 

ภูมิประเทศ
  เป็นที่ราบลุ่มภาคกลางเช่นเดียวกับ
จังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้แม่น้ำและบริเวณ
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ดินเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกสภาพดินโดยทั่ว ไปเป็นดินร่วนเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ ทางเกษตรกรรมในปัจจุบันมีการอพยพ เคลื่อนย้ายประชาชนมาอยู่ในบริเวณ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพ พื้นที่เปลี่ยนแปลงมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้น จำนวนมาก ทำให้ภูมิประเทศเป็นสอง ลักษณะ คือ ชุมชนเมือง และ
ชุมชนเกษตรดั้งเดิม
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
  ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีเทศกาลสงกรานต์
 
ประเพณีเทศกาลลอยกระทง
 
ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
การไฟฟ้าครอบคลุมทั้งตำบล
 
ประปาในตำบล
 
การประปาครอบคลุมทั้งตำบล
 
แหล่งน้ำ
  ประเพณีและงานประจำปี
 
คลอง จำนวน 12 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ระบบน้ำประปา
 
อาชีพประชากร
  ด้วยสภาพภูมิประเทศแบ่งชุมชนออก
เป็นชุมชนเมืองและชุมชนเกษตรดั้งเดิม
จึงส่งผลให้ประชาชนนตำบลบางส่วนมี
อาชีพเกษตรกรรมและอีกส่วนก็ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว รับราชการ และเป็น
พนักงานบริษัท
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
สำนักสงฆ์บ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 8
 
ที่พักสงฆ์มั่นเจริญบัวธรรม หมู่ที่ 14

ศูนย์อบรมจริยธรรมเบื้องต้น (บาแล) จำนวน 7 แห่ง คือ
 
บาแลครูตอยเย็บ
 
ศูนย์อบรมจริยธรรม มัสยิดนูรุสซอาดะห์
 
นูรุ้ลอิสลาม สาขา 1 บาแลยีวาน
 
นูรุ้ลอิสลาม สาขา 3 บาแลโต๊ะเยาะห์มุด

มัสยิด จำนวน 4 แห่ง คือ
 
มัสยิดดารุสซาลาม หมู่ที่ 4
 
มัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอมิมีน หมู่ที่ 4
 
บาแลรอมฎอน วากัฟยามาลุดดีน ซอย 3
 
นูรุ้ลอิสลาม สาขา 2 บาแลครูอิลยาส
 
อิสลามสัมพันธ์ สาขา 5 บาแลครูมัด
   
 
 
 
มัสยิดนูรุสซอาดะห์ หมู่ที่ 11
 
มัสยิดยามาลุดดีน หมู่ที่ 12
 
การศึกษาในตำบล
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.ใหม่บางบัวทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองลำรี
ตั้งอยู่หมู่ที่ 12

โรงเรียนอนุบาล – ประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง คือ
 
โรงเรียนพึงรำลึก สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนปิยะฉัตร สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน (สช.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนประชารัฐบำรุงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ(สพฐ.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนแสงประเสริฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ (สพฐ.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
 
โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ จำนวน 1 แห่ง คือ
 
โรงเรียนอัซซิกรอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (ภาคบังคับ) จำนวน 4 แห่ง คือ
 
โรงเรียนดีนุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนอิกอมะตุ้ลมุอมินีน หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนนูรุสซอาดะห์ หมู่ที่ 11
 
โรงเรียนยามาลุดดีน หมู่ที่ 12
 
การสาธารณสุขในตำบล
การสื่อสารในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มี 3 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 5
 
รพ.สต. คลองตาคล้าย หมู่ที่ 7
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมู่ที่ 12

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
มีระบบการสื่อสารครอบคลุมทั้งตำบล
 
ไปรษณีย์สาขาย่อย หมู่ที่ 4
 
บริษัทขนส่งวัสดุเคอรี่ หมู่ที่ 4
 
บริษัทขนส่งแฟลช เอ็กเพลส หมู่ที่ 4
 
การคมนาคม
 

เส้นทางคมนาคมและขนส่ง เขตตำบลบางบัวทอง ใช้ถนนสายบางกรวย –ไทรน้อยโดยอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมทางหลวงชนบทและถนนสายหลักคือ ถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชั่น – สุพรรณบุรี) โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

รถโดยสารประจำทาง
 
สาย 134 (หมู่บ้านบัวทองเคหะ– หมอชิต2) ช่วงเวลาเดินรถ : 05:00 – 22:00นาฬิกา
 
สายปอ. 516 (หมู่บ้านบัวทองเคหะ– เทเวศร์) ช่วงเวลาเดินรถ : 05:00 -22:00นาฬิกา
 
รถตู้โดยสารสาธารณะ สายบัวทองธานี-จตุจักร ช่วงเวลาเดินรถ 05.00-20.00 นาฬิกา
 
รถตู้โดยสารสาธารณะ บัวทองธานี-พาต้า ช่วงเวลาเดินรถ 05.00-20.00 นาฬิกา
 
รถตู้โดยสารสาธารณะ ไทรน้อย-พาต้าปิ่นเกล้า ช่วงเวลาเดินรถ 05.00-20.00 นาฬิกา
 
รถตู้โดยสารสาธารณะ ไทรน้อย-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช่วงเวลาเดินรถ 05.00-20.00 นาฬิกา
 
รถตู้โดยสารสาธารณะ ไทรน้อย-รพ.ศิริราช ช่วงเวลาเดินรถ 05.00-20.00 นาฬิกา

สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 35 แห่ง

ถนนเลียบคลอง / ซอย สายทาง จำนวน 121 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
หมู่บ้านจัดสรร จำนวน 51 แห่ง
 
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 30 แห่ง
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 20 กลุ่ม

การบริการ
 
สถานีบริการน้ำมัน
 
ธนาคารพาณิชย์
 
รถตู้โดยสารสาธารณะ
 
ร้านค้าสะดวกซื้อ
 
โรงรับจำนำ
 
 
 
ไปรษณีย์สาขาย่อย
 
บริษัทขนส่งเอกชน
 
รถเมล์ขนส่งมวลชน
 
ตลาดนัดชุมชน
 
สมาคมรวมปัญญาคนพิการ
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

ตลาดสมบัติบุรี เป็นแหล่งขายต้นไม้ ทั้งไม้ใบ ไม้ดอก ไม้ยืนต้น ไม้ไทย ไม้หายาก ไม้พุ่ม ไม้กระถาง ของตกแต่งสวนอุปกรณ์ทำสวน แหล่งใหญ่แหล่งหนึ่งย่านนนทบุรี

สนามเด็กเล่นแปลงนากลางเมืองเป็นสนาม
เด็กเล่นสำหรับเด็กเล็กและมีศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียงแปลงนากลางเมือง
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 02-15756202-4
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-1575620-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 6,733,111 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10