การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 

 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
ข่าวสาร
  
การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)  
 

ประกาศเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
เรื่อง การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)

โดยกำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอเพื่อขอรับความช่วยหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
๑. ผู้ยื่นต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และอาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
๒. มีสัญชาติไทย และมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
๔ ครอบครัวที่มีฐานะยากจน มีรายได้น้อย
๕.ครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น คนพิการ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วย
ติดเตียง ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เป็นต้น หรือ
๖ ผู้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป หรือกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องกักกันตนเอง ตกงาน ถูกเลิกจ้าง ขา
รายได้ หรือมีรายได้ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
๗. ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือตำแหน่งอื่นใดที่ได้รับเงินเดือนในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน

โดยให้ได้รับ ๑ สิทธิ ต่อ ๑ บ้านเลขที่ ซึ่งผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือให้ทราบในลำดับต่อไป

ให้ผู้ยื่นลงทะเบียนแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
๒. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำร้องขอ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
๓. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ยื่นคำร้องขอ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอ และแนบเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ได้ที่สำนักงาน
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 13.53 น. โดย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 02-15756202-4
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-1575620-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 3,942,873 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10