เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ยินดีต้อนรับ ทม.ใหม่บางบัวทอง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

 
 

เกาะเกร็ด เกาะกลางลำน้ำเจ้าพระยา

วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์

เครื่องปั้นดินเผาขึ้นชื่อของชาวนนทบุรี

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
1
2
3
4
5
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
 
นายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
ที่ปรึกษานายก
 
เลขานุการนายก
 
ที่ปรึกษานายก
ประธานสภาเทศบาล
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
1.ฝ่ายอำนวยการ (ระดับต้น)
- งานการจ้าหน้าที่
- งานนิติกรรม
- งานบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(ระดับต้น)
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์
3.ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย (ระดับต้น)
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานธุรการ
4.ฝ่ายปกครอง (ระดับต้น)
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานเทศกิจ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายการเงินและบัญชี (ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานควบคุมบัญชีระบบ e-laas
2.ฝ่ายบริหารงานคลัง (ระดับต้น)
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
- งานตรวจสอบพัสดุ และดูแลทะเบียนทรัพย์สิน
3.ฝ่ายแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน (ระดับต้น)
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี / สำรวจแผนที่
4.ฝ่ายพัฒนารายได้ (ระดับต้น)
- งานผลประโยชน์ และกิจการพาณิชย์
- งานจัดเก็บรายได้
5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
- งานจัดทำฎีกา
- งานบริหารทั่วไป
- งานทะเบียนพาณิชย์
   
 
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานวิศวกรรมโยธา
2.ฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล
- งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
3.ฝ่ายควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานจัดการคุณภาพน้ำ
4.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
- งานบริหารทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
1.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (ระดับต้น)
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานกิจการสตรีและคนชรา
2.ฝ่ายพัฒนาชุมชน (ระดับต้น)
- งานพัฒนาชุมชน
- งานจัดระเบียบชุมชน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ระดับต้น)
- งานแผนงานและโครงการ
- งานงบประมาณ
- งานบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายบริหารการศึกษา (ระดับต้น)
- งานบริหารการศึกษา
- งานโรงเรียน
  โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
  โรงเรียนอนุบาลสหศึกษา
บางบัวทอง
- งานการศึกษาปฐมวัย
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทม.ใหม่บางบัวทอง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองลำรี
-  
3.ฝ่ายส่งเสริมศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานการศาสนา
- งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
   
   
   
 
กองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
(นักบริหารงานการเกษตร ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
1.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1.ฝ่ายงานบริหารสาธารณสุข
(ระดับต้น)
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานบริหารทั่วไป
2.ฝ่ายบริการสาธารณสุข (ระดับต้น)
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย์
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
   
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 02-15756202-4
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทร : 02-1575620-4
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
จำนวนผู้เข้าชม 6,733,108 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10